top of page

1) Ondernemingsgegevens

De webwinkel www.meirbloemhoeve.be is een initiatief van de Meir.bloem.hoeve, opgericht door Kim Van Looveren (hierna: ‘Meir.bloem.hoeve’ of ‘Wij’ of ‘Ons’ of  ‘de Verkoper’)

Adres: Westmallebaan 44, 2960 Brecht
BTW: BE0507595357
Ondernemingsnummer: 0507595357
GSM:+32 473 60 65 73
E-mail: kim@meirbloemhoeve.be

2) Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonlijke gegevens ter beschikking van de Meir.bloem.hoeve. Via deze persoonlijke gegevens kan de Meir.bloem.hoeve de Gebruiker identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dat ook echt gebeurt. De Gebruiker is identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en de Gebruiker als natuurlijke persoon. 

We gebruiken en verwerken enkel de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Door onze website te gebruiken verleent de Gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. De Meir.bloem.hoeve behoudt het recht om deze Privacyverklaring op elk moment aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen. 

2) Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De Meir.bloem.hoeve is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)

De Meir.bloem.hoeve is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door de Meir.bloem.hoeve:

 • Analyses: Google Analytics, Wix Ltd.

 • Platformdiensten en hosting: Wix Ltd

 • Externe betalingsdienstaanbieders:  Mollie, Wix Payments

 • Video: YouTube video widget, Vimeo Video

 • Social: Instagram widget

 • E-mailmarketing: Wix Ltd.

3) Op welke juridische basis worden data verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden: 

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of

 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;

 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;

 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4) Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

De Meir.bloem.hoeve verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);

 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);

 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld wanneer de Gebruiker online een bestelling plaatst. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van het gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een “winkelwagentje”) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. 

5) Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De Meir.bloem.hoeve verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. De Meir.bloem.hoeve behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. 

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.

 • Beheer van geschillen.

 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Gebruiker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken. 

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, verklaart hij zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan de Meir.bloem.hoeve en kan zo een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk fout zijn, behoudt de Meir.bloem.hoeve zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6) Wie ontvangt de persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt voor intern gebruik bij de Meir.bloem.hoeve. Persoonlijke gegevens zullen niet verkocht, noch doorgegeven, noch gecommuniceerd worden aan derde partijen. 

de Meir.bloem.hoeve verstrekt de persoonsgegevens aan derden alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de Gebruiker of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en alleen als de Gebruiker ons daarvoor op voorhand een expliciete toestemming heeft gegeven.

7) Hoelang bewaren we de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven. 

Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of wanneer de Gebruiker het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8) Wat zijn de rechten van de Gebruiker?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Recht op inzage
Indien de Gebruiker zijn identiteit kan bewijzen, verkrijgt hij het recht om informatie te verwerven over het verwerken van zijn gegevens. Aldus heeft hij het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die hij kan uitoefenen met betrekking tot zijn gegevens.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Foute of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
De Gebruiker heeft ook het recht om de verwijdering van zijn persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Zijn persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;

 • Hij herroept zijn toestemming tot het verwerken van zijn gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van zijn gegevens;

 • Hij heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;

 • Zijn gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;

 • Zijn gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

 • Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

 

Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heeft de Gebruiker het recht om beperkingen van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen. Dat geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor de Meir.bloem.hoeve om vast te stellen dat hij geldig zijn recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Recht om bezwaar te maken
De Gebruiker heeft het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van zijn persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. de Meir.bloemhoeve zal ophouden zijn persoonlijke gegevens te verwerken tenzij de Meir.bloem.hoeve kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van zijn persoonsgegevens die primeren op zijn recht om zich te verzetten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
De Gebruiker heeft het recht om de aan de Meir.bloem.Hoeve verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft hij het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

Recht op het intrekken van toestemming
De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde zijn toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer hij deze heeft gegeven voor direct marketing doeleinden.

9) Hoe kan de Gebruiker zijn rechten uitoefenen?

Indien de Gebruiker zijn rechten wenst uit te oefenen, dient hij een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Westmallebaan 44, 2960 Brecht, België of via e-mail naar kim@meirbloemhoeve.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van het verzoek. 

10) Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Meir.bloem.hoeve, heeft zij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

PRIVACY BELEID

bottom of page